دانلود نمونه های طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل دروس و کتب مقطع ابتدایی

طراحی آموزشی مریل

دانلود نمونه های طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل  دروس و کتب مقطع ابتدایی

الگوی طراحی مریل

Merrill

این الگو شامل پاسخ به سه سوال اصلی است که در ادامه می آیند.

الف) اجزای تشکیل دهنده ی آموزش کدامند؟                                      ب-ترتیب و توالی اجزای آموزش به چه شکل است؟

ج) روش های ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟

الف ) اجزای تشکیل دهنده ی آموزش:

از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل سه عنصر تشکیل دهنده است که عبارتند از : .

1- تعمیم 2-نمونه 3 ) سؤال

تعمیم ها و نمونه ها هر کدام دو دسته اند :

1- بیانی( توضیحی ) 2- سوالی

ب ) ترتیب و توالی اجزای آموزش :

1- یادآوری            2- ارائه ارائه اولیه

الف ) یادآوری معنایی تعمیم          

ب ) یادآوری لفظی تعمیم ارائه ثانویه

ج ) یادآوری معنایی

د ) یادآوری لفظی

ارائه اولیه عبارت است از : 1) تعمیم بیانی 2) تعمیم سؤالی 3)نمونه ی بیانی 4)نمونه ی سؤالی

ارائه ثانویه ( انواع شرح و بسط) عبارتند از: 1- شرح و بسط زمینه ای 2- شرح و بسط پیش نیاز 3-شرح و بسط حافظه ای 4- شرح و بسط کمکی 5- شرح و بسط شکل ارائه 6 - شرح و بسط بازخور

ج) روش های ارائه و ارزشیابی آموزش :

1 ) - تفکیک: طبق این اصل مشخص کردن و جدا نمودن انواع ارائه ی اولیه از انواع ارائه ی ثانویه به یادگیری فراگیر کمک می کند.برای مثال هنگام ارائه باید اطلاعات زمینه ای قبل از تعمیم ارائه شود که می توان به وسیله ی خطوط و رنگ ها یا اندازه های مختلف آنها را از هم تفکیک کرد.

2 ) - تنوع مثال: باید تا حد امکان متنوع باشد. باید سعی شود نمونه ای از تمام مثال ها ارائه شود .

3 ) - همتا سازی: یعنی ارائه ی مثال ها همراه با غیر مثال باشد.یعنی موارد مشابه و متضاد در یادگیری و یادآوری و به کارگیری حقایق ، حوادث ، قوانین و مفاهیم در کتاب طرح شده باشد.

منظور از غیر مثال ها بیان موارد غلط می باشد که فراگیر باید آن را تشخیص دهد.مثلاٌ باید بعد از بیان مفهوم پستانداران از مثال هایی که جزئی از آنها نمی شوند نیز نام برد(ماهی ها و پرندگان)

4) - سطح دشواری: در ارائه ی مثال ها و غیر مثال ها باید توجه کرد که مثال ها و غیر مثال ها از هر دونوع و از ساده به مشکل انتخاب شوند.

مراحل طراحی آموزشی مریل:

1 ) تعیین خصوصیات فراگیران به خصوص میزان اطلاع آنان از موضوع آموزش .

2 ) تعیین نوع عملکردی که پس از پایان آموزش از فراگیر انتظار می رود ( یادآوری ، کاربرد ،کشف و ابداع ) .

3) تعیین انواع ارائه اولیه

4) تعیین انواع ارائه ثانویه

5- رعایت چهار اصل ( تفکیک ، تنوع مثال ، همتا سازی و سطح دشواری در تمتم آموزش ها )

طراحی آموزشی  بر اساس الگوی مریل

موضوع:محیط اشکال دایره و...

 

 

طراحی آموزشی :(جفرافیا پایه پنجم قاره های جهان)

 براساس الگوی مریل

 

طراحی آموزشی :(فصل سنگ ها ، علوم چهارم)

براساس الگو مریل

 

پاور پوینت طراحی آموزشی:(فصل سنگ ها ، علوم چهارم)

براساس الگو مریل

 

 

تحلیل محتوای کتابهای علوم چهارم و پنجم 

براساس اهداف آموزشی مریل

 

 

طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل

 

30 May 2022