طرح درس روزانه و سالانه ریاضی ششم ابتدایی

طرح درس روزانه ریاضی ششم دبستان

سناریو تدریس و طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازگیری طول و سطح

نام:       درس:ریاضی      پایه :ششم موضوع: اندازگیری طول وسطح     صفحه:87تا89
آشنایی دانش آموزان با اندازه گیری طول و واحد ان   هدف کلی
1- چند نوع از واحد های اندازه گیری را نام ببرد .

 

2-برای هر کدام از واحد ها مثال بزند .

3-شیوه ی اندازه گیری را به صورت عملی نمایش دهد .

4- نوع واحد های اندازه گیری را درمکان ها ی مختلف و اجسام بیان کند .

5 – دلیل اندازه گیری طول ها رابا متر و خط کش و کیلو متر بیان کند .

  اهداف جزئی
چند نوع از واحد های اندازه گیری را نام می برد.

 

نوع واحد های اندازه گیری را درمکان ها ی مختلف و اجسام بیان کند .

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
واحد های اندازه گیری را در مورد مکان ها و اجسام مختلف به کار می برد.

 

واحد های درست ونادرست در رابطه با مکان ها و اجسام را مقایسه می نمایند .

حیطه ی مهارتی
علاقه وکنجکاوی دانش آموز به چگونکی استفاده از واحد های مختلف در مکان ها واجسام متفاوت از خود نشان می دهد .

 

نسبت به شناخت بیشتر واحدها از خود علاقه نشان می دهد.

حیطه ی نگرشی
روش تلفیقی(مشارکتی،پرسش و پاسخ) روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد،وزنه،متر،خط کش، ساعت و… ابزار و وسایل
دانش آموز به صورت گروه های پنج نفره روبه روی هم نشسته اند. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی:

 

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی:

 

بچه ها شما تا به حال با خط کش کار کرده اید؟

در چه کار هایی از خط کش استفاده کردید؟

د.آ هر کدام جواب هاایی می دهند.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس طول و سطح

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 

 موضوع درس: درس 17 طول و سطح

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود با واحد طول و سطح آشنا شوند.

 

اهداف انتظاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-با واحدهای مختلف طول را اندازه گیری کنند.

2- با واحدهای مختلف زمان را اندازه گیری کنند.

3- با واحدهای مختلف جرم ر اندازه گیری کنند.

4- با واحدهای مختلف مساحت را اندازه گیری کنند.

5- اندازه زاویه های مختلف را اندازه گیری کنند.

6- حجم شکل ظروف مختلف را اندازه گیری کنند.

7-کیلومتر را به متر و متر را به کیلومتر تبدیل کنند.

8- متر را به دسی متر و دسی متر را به متر تبدیل کنند.

9-کاربرد اندازه هکتار را بگویند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس حجم و جرم

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی                 موضوع درس: درس 18 حجم و هرم

 

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با حجم و هرم آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-هرم را تعریف کنند.

2-هرم را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کنند.

3- مکعب را تعریف کنند.

4- مکعب را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کنند.

5- حجم مکعب را شناسایی کنند.

6- مساحت گسترده مکعب را بدست آورند.

7- مکعب مستطیل را تعریف کنند.

8- حجم مکعب مستطیل را محاسبه کنند.

9- مساحت گسنرده مکعب مستطیل را بدست آورند.

10- رابطه مترمکعب با سانتیمتر مکعب را محاسبه کنند.

11- رابطه مترمکعب با دسی مترمکعب را توضیح دهند.

12- واحد اندازه گیری مایعات را بگویند.

13-رابطه مترمکعب با سیسی را توضیح دهند.

14- رابطه دسیمتر مکعب با سیسی را بگویند.

15- واحد اندازه گیری جرم را نام ببرند.

16- رابطه سیسی با گرم را بگویند.

17-رابطه لیتر با گرم را بگویند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مساحت دایره

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی              

 

  موضوع درس: درس 19 مساحت دایره

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با مساحت و محیط دایره آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

 

1-محیط دایره را به دست آورند.

2- مساحت دایره را به دست آورند.

3-مساحت اشکال نامنظم را به دست آورند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس خط و زاویه

       درس ریاضی     پایه ششم  موضوع:  خط و زاویه    ص.103

 

–         تا105

                                    طراح:

  آشنایی دانش آموزان با انواع زاویه ها هدف کلی
1-دانش آموز با زاویه مکمل و متمم  آشنا می شود.

 

3-دانش آموز می تواند زاویه متقابل به راس را رسم و آن را تعریف کند.

اهداف جزئی
دانش آموز با زاویه نیم صفحه و تمام صفحه  آشنا می شود

 

دانش آموز با ویژگی های زاویه های متقابل به راس آشنا می شود.

 

حیطه  شناختی اهداف رفتاری
زاویه متقابل به راس را رسم کند.

 

با کمک نقاله و گونیا انواع زاویه را بسازد.

با کمک مکمل زاویه های متوازی الاضلاع را اندازه گیری کند.

حیطه ی مهارتی
دانش آموز به حل مسایل مربوط به زاویه و اندازه گیری آن ترغیب می شود.

 

به انجام کارهای گروهی علاقه مند می شوند.

 

حیطه ی نگرشی
 نمایشی، توضیحی.پرسش و پاسخ روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد، کاغذ رنگی.نقاله.میله های تاشونده.ماژیک ابزار و وسایل
 به صورت گروهی و میز گرد. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی: از دانش آموزان  در مورد الگوها(درس قبل) چند سوال می پرسم

 

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی:

 

چند زاویه مختلف پای تابلو رسم می کنم و از دانش آموزان می خواهم نام آن ها را بگویند و با کمک نقاله آن را اندازه گیری کنند.

 

دانش آموزان با استفاده از میله تاشونده که در اختیارشان می گذارد (هر گروه یک میله) زاویه درست کرده و آنها را با گروه دیگر مقابسه کنند که کدام بزرگتر و کدام کوچکترو  چه زاویه ای درست کرده اند انگیزه سازی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر و نسبت

نام درس:

 

ریاضی

کسر و نسبت

پایه :

 

ششم

ابتدایی

مدرسه: مدرس: زمان
هدف کلی: آشنایی دانش­آموزان نسبت و تناسب  
اهداف جزئی: شناختی:

 

-دانش­آموز با تبدیل نسبت به کسر یا اعشار و بالعکس آشنا شود.

-دانش­آموز با جدول تناسب آشنا شود.

-دانش­آموز با نسبت­های سه تایی و بیشتر آشنا شود.

-دانش­آموز با کاربرد تناسب در تبدیل واحدهای کمیت های مختلف مانند طول و جرم به یکدیگر آشنا شود.

مهارتی:

-دانش­آموز بتواند جزء مجهول در نسبت­های مساوی را پیدا کند.

نگرشی:

-دانش­آموز با توجه به صفحه ابتدایی درس به تناسب حضور هم وطنان خود در مراسم عزاداری امام حسین(ع) در کربلا توجه نماید و به اهمیت این مراسم بزرگ پی ببرد.

 
وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تخته، ماژیک یا گچ  
روش تدریس: پرسش و پاسخ، سخنرانی  
ایجاد انگیزه:

 

 

بچه­ها من امروز براتون شکلات آوردم. لطفا نماینده کلاس شکلاتا رو بین بچه­­ها تقسیم کنه. (بههر نفر یک شکلات می­رسه) 5

 

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جدول تناسب

به نام خدا

 

نام درس : ریاضی     موضوع درس : جدول تناسب        پایه : ششم               تعداد دانش آموزان :

طراحی و تکنولوژی و اجرا :

تاریخ اجرا :                            نام مدرسه :                                   زمان : 30 دقیقه

اهداف کلی دانش آموز باید در پایان این بحث با مسائل زیر آشنا شود :

 

1-    آشنایی با نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه .

2-    شناخت نماد های گوناگون نسبت .

اهداف جزئی و رفتاری 1-    یافتن نسبت برخی اجزای یک مجموعه با در دست داشتن نسبت های دیگر .

 

2-    تبدیل نسبت های کسری به نسبت های صحیح و بیان آن .

3-    به کارگیری مفهوم کسر برای مقایسه ی نسبت ها .

4-    حل مسئله های مربوط به نسبت ها .

5-    نشان دادن مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر .

6-    انجام فعالیت ها و تمرینات کتاب .

وسایل مورد نیاز کتاب – وایت برد – ماژیک در رنگ های مختلف – کامپیوتر – ویدئو پروژکتور – کاغذ های رنگی – قیچی
روش تدریس تلفیقی ( همیاری ” کارآیی تیم ” – حل مسئله – مکاشفه ای – پرسش و پاسخ – نمایشی – توضیحی ) زمان

 

 

قبل از شروع تدریس سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، بررسی وضع روحی و جسمی دانش آموزان ، بررسی تکالیف و کار عملی 2 دقیقه

 

 

ارزشیابی تشخیصی پرسش از چند دانش آموز درباره ی آشنایی با مباحث زیر :

 

1-    مفهوم نسبت و تناسب را بیان کند .

2-    نسبت بین دو چیز را محاسبه کند .

3-    یک مسئله مربوط به تناسب بیان کند .

(معلم خود ، دانش آموزان را به نام صدا کرده و ارزشیابی را انجام می دهد.)

2 دقیقه  
آماده سازی و ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید ( ارتباط دروس )

 

هنر + ریاضی

معلم داستان کوتاهی را بیان می کند که در بین راه دو نفر کارگر نقاش را مشاهده کرده که بحث می کردند که 40 کیلو رنگ سبز برای نقاشی یک ساختمان بخرند که با ترکیب دو رنگ آبی و زرد به وجود می آید . که نسبت رنگ ها 2 به 6 می باشد . که در این فکر بودند چه مقدار از هر کدام بخرند ؟

 

معلم از دانش آموزان می خواهد با ارائه پیشنهادات به حل مسئله کارگران کمک کنند . دانش آموزان به صورت فردی و گروهی به سوالات معلم پاسخ داده و راه حل های خود را ارائه می دهند . با ایجاد آمادگی ذهنی برای تدریس ، معلم ضمن تشویق مقتضی به معرفی درس جدید می پردازد .

 

 

 

2 دقیقه

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس درصد

نام:                درس:ریاضی      پایه:ششم  موضوع:درصد    صفحه115تا120

 

 

 

یادگیری مفهوم درصد   هدف کلی
یادگیری تبدیل اعشار به درصد

 

یادگیری کاربرد درصد

یادگیری نماد درصد

  اهداف جزئی
مفهوم درصد را توضیح می­دهد.

 

کاربرد  درصد در زندگی روزمره را توضیح می­دهد.

اعشار را به درصد تبدیل می­کند.

مسائل مختلف را با استفاده از درصد حل می­کند.

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
هنگام خرید درصد تخفیف اجناس مختلف را محاسبه می­کند. حیطه ی مهارتی
هنگام خرید و خیابان رفتن به محاسبه درصد تخفیف اجناس مختلف علاقمند می­شود.

 

 

حیطه ی نگرشی
روش تلفیقی(مشارکتی،پرسش و پاسخ) روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد، کاغذ مقوا ابزار و وسایل
دانش آموز به صورت گروه­های چهارنفره نشسته­اند. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه­ی قبل. آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی: از دانش آموزان  سوالاتی  درباره­ی  درس گذشته می­پرسم.

 

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی: به دانش­آموزان می­گوییم تاکنون پیش آمده که به کتاب فروشی یا بازار بروید و بر روی در مغازه ها نوشته شده باشد50درصد تخفیف یا 20/off؟ آیا می­دانید به چه معناست؟

 

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در محاسبات مالی

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 

 موضوع درس: درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با کاربرد درصد در محاسبات مالی

 

اهداف آموزشی: انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بدانند که:

1-درصد کاربردهای مختلف در زندگی دارد.

2-میزان سود حاصل از معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.

3-میزان تخفیف در معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-از کاربردهای درصد در زندگی روزمره چند مورد بگویند.

2-میزان سود از یک معامله را محاسبه میکنند.

3-میزان تخفیف ارائه شده در فروش یک کالا را محاسبه میکنند

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

 

عنوان فعالیت های دانش آموزان

 

فعالیت های معلم

زمان

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال

 

    نام:      درس ریاضی      پایه  ششم  درس:کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه 126 و 127

 

 

 

آشنایی با کاربرد درصد در آمار و احتمال   هدف کلی
1- با کاربرد درصد در آمار و احتمال آشنا می شود.

 

2- با ارتباط نمودار دایره ای و درصد آشنا می شود.

  اهداف جزئی
1- دانش آموز می تواند بر اساس درصد نمودار دایره ای را تحلیل کند.

 

2- دانش آموز می تواند به کمک درصد نمودار دایره ای را رسم کند.

3- دانش آموز با احتمال 100 درصد و 50 درصد آشنا می شود.

4- ذهن دانش آموز برای رویکرد نظری احتمال در سال های متوسطه آماده می شود.

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
1- دانش آموز می تواند به کمک نقاله نمودار دایره ای رسم کند.2- دانش آموز پرتاب سکه و تاس را در قالب فعالیت های مختلف تجربه می کند. حیطه ی مهارتی
1.      فراگیران نسبت به انجام فعالیت ها ی درسی علاقه مند می شود. حیطه ی نگرشی
مشارکتی، پرسش و پاسخ روش تدریس الگوی تدریس
تخته، ماژیک، دایره های مقوایی تقسیم بندی شده، تاس و سکه، نقاله ابزار و وسایل
کلاس معمولی چیدمان کلاس
معلم در حالی که چند مقوای رنگی در دست دارد وارد کلاس شده

 

و به سلام و احوال پرسی به دانش آموزان می پردازد.

·         سلام دختران گلم

·         سلام

·         خوب هستید که انشاالله؟

·         بله..

·         خب خدارو شکر…

انجام حضور و غیاب دانش آموزان

آمادگی فعالیت های مقدماتی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقریب

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی                

 

موضوع درس: درس 25 تقریب

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود و در پایان درس با مفهوم تقریب آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-اعداد را با روش قطع کردن تقریب بزنند.

2-مقدار تقریبی اعداد را با نماد ≅ نمایش دهند.

3- اعداد را با روش گرد کردن تقریب بزند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی
عنوان فعالیت های دانش آموزان

 

فعالیت های معلم

زمان
فعالیت های مقدماتی ارزشیابی رفتار ورودی و ایجاد انگیزه شاداب و با انرژی وارد کلاس می شویم و با نام و یاد خدا بعد از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم.  

 

زمان 5 دقیقه

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازه گیری و محاسبات تقریبی

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی            

 

    موضوع درس: درس 26 اندازه گیری و محاسبات تقریبی

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

 

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با اندازه گیری و محاسبات تقریبی اهداف آموزشی:

 

انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بدانند که:

1-هر نوع وسیله اندازهگیری تا حدی میتواند عدد دقیق چیزی که اندازه گیری مینماید را نشان دهد.

2- باید برای اندازه گیری هر چیزی با توجه به موضوع و اهمیت آن از وسیله اندازه گیری مناسبی استفاده نمود.

3- در محاسبات تقریبی، با توجه به شرایط در بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب میزنیم، سپس محاسبه را انجام میدهیم و در بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام میدهیم و سپس حاصل را تقریب میزنیم.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-شخیص دهند که برای اندازهگیری دقیق از چه وسیله اندازه گیری استفاده کنند.

2- محاسبات تقریبی را با دو روش انجام دهید.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مضرب

نام درس:  ریاضی صفحه۶-۵پایه: ششم ابتدایی – مضرب       مدرسه:     –   مدرس:  زمان :۴۵     
  آشنایی دانش‌آموزان با مضرب   هدف کلی
۱-دانش‌آموز بتواند مضارب ۳ را نام ببرد.

 

۲-دانش‌آموز بتواند مضارب ۵و ۲ را نام ببرد.

۳-دانش‌آموز بتواند اعداد زوج و فرد را در جدول مشخص کند.

۴-دانش‌آموز بتواند رابطه‌ی بین الگو وجمله‌های آن الگو را پیدا کند.

شناختی اهداف جزئی
۱-دانش‌آموز بتواند مضارب اعداد مختلف را از هم تشخیص بدهد.

 

۲-دانش‌آموز در تقسیم و بخش‌پذیری و سایر بخش‌های ریاضی  از مضرب‌ها کمک بگیرد.

۳- دانش‌آموز در انجام محاسبات روزمره از مضارب استفاده کند.

مهارتی
۱- دانش‌آموز به ویژگی اعداد توجه کند.

 

۲- دانش‌آموز نسبت به مطالعه در مورد الگوها تمایل بیشتری پیدا کند.

۳-دانش‌آموز به کار گروهی علاقه پیدا کند.

 

 

نگرشی
ساختن گرایی،سخنرانی،بازی روش تدریس الگوی تدریس
 آهن ربا،قلاب ماهیگیری،کاغذ،ظرفی که سوالات ضرب در آن قرار دارند،کتاب درسی،ماژیک،تخته ابزار و وسایل
گروه‌های ۴-۵ نفره به صورت دایره‌ای چیدمان کلاسی
۴ معلم با انرژی و لبخند وارد کلاس می شود با نوشتن نام خدا روی تخته و با چرخش بین میز‌ها ضمن بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان مشغول خواندن می‌شود:

 

(سلام دهیم به همه             با خوشحالی و خنده)

(سلام سلام بچه‌ها              چطوره حال شما)

هستید گل‌های خندان         چون گل‌های گلستان)

سلام به تو ای عزیز          چه خوشگلی چه تمیز)

 

پس از آن که دانش‌آموزان به احوالپرسی پاسخ دادند جعبه‌ي حضور و غیاب را چک کرده(برای جلوگیری از هدر رفتن وقت کلاس ،معلم به ازای هر نفر یک نماد با نام و یا عکس آن نفر می‌گذارد تا با ورد خود به کلاس آن را بردارند و هر چه در جعبه بماند نماد فرد غائب است).

 

آمادگی فعالیت های مقدماتی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

طرح درس روزانه          موضوع درس: آمار      روش تدریس : مکاشفه ای       مدت تدریس : 25 دقیقه

نام درس : ریاضی         کلاس : ششم              تعداد فراگیران : 9 نفر          نام مدرس :

 
   

اهداف کلی : آشنایی فراگیران با چوب خط ، جدول و نمودارها

اهداف جزئی : انتظار میرود فراگیران پس از تدریس

1- برای عددها چوب خط بکشند ، جدول بکشند ،  نمودار آنها را رسم کنند

2-  کاربرد چوب خط و نمودار و جدول را در زندگی روزمره بکار گیرند.

3- تمرینات درس را به خوبی انجام دهند.

4- در انجام تمرینات درس دقت می کند.

 

معلم در می زند وارد کلاس می شود بچه ها از جا بلند می شود با خواندن سوره ی توحید بر جای خود        می نشینند معلم سلام می کند از آنها احوال پرسی می کند. معلم :  بچه ها حالتون خوب است . بچه ها خدا را شکر . معلم امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید . بچه های عزیز غائب که نداریم خدا راشکر لطف کنید تکالیف جلسه قبل را روی میز بگذارید تا من آنها را نگاه کنم.

ارزشیابی تشخیصی :

ارزشیابی وردی : انتظار میرود فراگیران پیش نیاز درس جدید را آموخته باشند تا درس جدید بر پایه آنها تدریس شود. 1- رسم چوب خط را بدانند. 2- چرا از چوب خط و جدول و نمودار استفاده می کنیم .            3- محور اعداد را یاد گرفته باشند. از این سه مورد سوالاتی از آنها می پرسیم.

16 Oct 2022