دانلود نمونه های طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل دروس و کتب مقطع ابتدایی

طراحی آموزشی مریل

در این مبحث قصد داریم با ارائه فایل های نمونه کامل و قابل دانلود با روش و الگوی مریل آشنا شده و نقدی بر چگونگی اجرای آن و تاثیراتش بر میزان یاددهی و یادگیری دانش آموزان داشته باشیم .

الگوی طراحی آموزشی مریل برای موضوعات شناختی طراحی شده است و قابلیت کاربرد در آموزش موضوعات عاطفی و حرکتی ندارد. الگوی طراحی آموزشی مریل که نحوه چیدمان مؤلفه های محتوایی یک مطلب آموزشی را مشخص می کند، دارای دو بخش اصلی است؛ نخست یک «طبقه بندی از هدفهای آموزشی» و دیگری «انواع ارائه »، که در تعامل با بکدیگر آموزش بهینه را شکل می دهند. براساس نظریه نمایش اجزاء، آموزش تنها شامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه است

برای دانلود نمونه های طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل  دروس و کتب مقطع ابتدایی میتوانید روی دکمه زیر کلیک کرده و نمونه هایی از طرح درس به روش مریل , طراحی آموزشی با الگوی مریل , الگوی مریل درس علوم , الگوی مریل درس ریاضی و فارسی و سایر مقالات مرتبط با آن را مشاهده کنید.

نمونه های آماده طراحی آموزشی و طرح درس مریل علوم , ریاضی و فارسی + مقالات

طرح درس و طراحی آموزشی ریاضی , علوم و فارسی به روش مریل

الگوی طراحی مریل

Merrill

این الگو شامل پاسخ به سه سوال اصلی است که در ادامه می آیند.

الف) اجزای تشکیل دهنده ی آموزش کدامند؟                                      ب-ترتیب و توالی اجزای آموزش به چه شکل است؟

ج) روش های ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟

الف ) اجزای تشکیل دهنده ی آموزش:

از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل سه عنصر تشکیل دهنده است که عبارتند از : .

1- تعمیم 2-نمونه 3 ) سؤال

تعمیم ها و نمونه ها هر کدام دو دسته اند :

1- بیانی( توضیحی ) 2- سوالی

ب ) ترتیب و توالی اجزای آموزش :

1- یادآوری            2- ارائه ارائه اولیه

الف ) یادآوری معنایی تعمیم          

ب ) یادآوری لفظی تعمیم ارائه ثانویه

ج ) یادآوری معنایی

د ) یادآوری لفظی

ارائه اولیه عبارت است از : 1) تعمیم بیانی 2) تعمیم سؤالی 3)نمونه ی بیانی 4)نمونه ی سؤالی

ارائه ثانویه ( انواع شرح و بسط) عبارتند از: 1- شرح و بسط زمینه ای 2- شرح و بسط پیش نیاز 3-شرح و بسط حافظه ای 4- شرح و بسط کمکی 5- شرح و بسط شکل ارائه 6 - شرح و بسط بازخور

ج) روش های ارائه و ارزشیابی آموزش :

1 ) - تفکیک: طبق این اصل مشخص کردن و جدا نمودن انواع ارائه ی اولیه از انواع ارائه ی ثانویه به یادگیری فراگیر کمک می کند.برای مثال هنگام ارائه باید اطلاعات زمینه ای قبل از تعمیم ارائه شود که می توان به وسیله ی خطوط و رنگ ها یا اندازه های مختلف آنها را از هم تفکیک کرد.

2 ) - تنوع مثال: باید تا حد امکان متنوع باشد. باید سعی شود نمونه ای از تمام مثال ها ارائه شود .

3 ) - همتا سازی: یعنی ارائه ی مثال ها همراه با غیر مثال باشد.یعنی موارد مشابه و متضاد در یادگیری و یادآوری و به کارگیری حقایق ، حوادث ، قوانین و مفاهیم در کتاب طرح شده باشد.

منظور از غیر مثال ها بیان موارد غلط می باشد که فراگیر باید آن را تشخیص دهد.مثلاٌ باید بعد از بیان مفهوم پستانداران از مثال هایی که جزئی از آنها نمی شوند نیز نام برد(ماهی ها و پرندگان)

4) - سطح دشواری: در ارائه ی مثال ها و غیر مثال ها باید توجه کرد که مثال ها و غیر مثال ها از هر دونوع و از ساده به مشکل انتخاب شوند.

مراحل طراحی آموزشی مریل:

1 ) تعیین خصوصیات فراگیران به خصوص میزان اطلاع آنان از موضوع آموزش .

2 ) تعیین نوع عملکردی که پس از پایان آموزش از فراگیر انتظار می رود ( یادآوری ، کاربرد ،کشف و ابداع ) .

3) تعیین انواع ارائه اولیه

4) تعیین انواع ارائه ثانویه

5- رعایت چهار اصل ( تفکیک ، تنوع مثال ، همتا سازی و سطح دشواری در تمتم آموزش ها )

طراحی آموزشی  بر اساس الگوی مریل

موضوع:محیط اشکال دایره و...

 

 

طراحی آموزشی :(جفرافیا پایه پنجم قاره های جهان) براساس الگوی مریل

 

طراحی آموزشی :(فصل سنگ ها ، علوم چهارم) براساس الگو مریل

 

پاور پوینت طراحی آموزشی:(فصل سنگ ها ، علوم چهارم) براساس الگو مریل

 

تحلیل محتوای کتابهای علوم چهارم و پنجم  براساس اهداف آموزشی مریل

 

طرح درس و طراحی آموزشی ریاضی , علوم و فارسی به روش مریل

طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل

مریل برای اولین بار سطوح عملکرد مورد انتظار از شاگرد در پایان آموزش را به سه سطح تقسیم می کند .او معتقد است که این سطوح در عین این که همه عملکردی هستند از نظر کاری که فراگیر باید برای نمایش یادگیری انجام دهد و فعالیت ذهنی که لازمه ی یادگیری هر یک از آن هاست شرایط  مختلف دارند. سه نوع عملکرد مریل عبارتند از   - یادآوری       -کاربرد     - یافتن(کشف یاابداع) 

 

1-    یادآوری: عملکردی است که فراگیر برای انجام آن به جستجو در حافظه ی خود می پردازدتا اطلاعات آموخته شده را باز یافته و به همان صورت یا با ساختاری جدید ارائه نماید.

2- کاربرد: عملکردی است که فراگیر اطلاعات آموخته شده را در موقعیتهای جدید اعمال میکند یا به کار می گیرد.مثلا دانش آموزی که محاسبه ی محیط دایره را میداند محیط هر دایره ای با اندازه های مختلف را میتواند محاسبه کند.

3- کشف یا ابداع: دستیابی به موضوع و جمع بندی جدید را عملکرد در سطح کشف یا ابداع می نامیم . این عملکرد به این معنی نیست که موضوع کشف شده برای اولین بار در جهان کشف شده است بلکه برای شاگرد خاص و در وضعیت خاص صورت گرفته است.برای مثال ممکن است که شاگرد با  محاسبه ی محیط های مختلف دایره به این نتیجه برسد که اگر شعاع دایره دو برابر شود محیط آن چه تغییری می کند. 

الگوی طراحی مریل

این الگو شامل پاسخ به سه سوال اصلی است که در ادامه می آیند.

اجزای تشکیل دهنده ی آموزش کدامند؟

از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل دو بخش است:تعمیم ها و نمونه ها

          تعمیم : تعریف مفاهیم مثل مفهوم حکومت،شرح کلی مراحل انجام کار مثل مراحل ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی و شرح کلی یک اصل یا قانون مثل قانون انبساط.

نمونه: که همان مورد یا مثال است.مانند بیان خصوصیات شیر که نمونه ای از ستانداران است(مفهوم). یامثالی از محاسبه ی محیط دایره (مراحل انجام کار). یا نمونه ای از قانون فشار (اصل یا قانون) . همان طور که می بینید حقایق شامل تعمیم و نمونه نمی شود زیرا در تعریف حقایق گفتیم که حقایق شامل نام اشخاص یا محل یا زمان خاصی است پس قابل تعمیم نیستند.

  • تعمیم ها و نمونه ها هر کدام  دو دسته اند:بیانی(توضیحی)و سوالی که در جای خود توضیح داده می شوند.

ترتیب و توالی اجزای آموزش به چه شکل است؟

یادآوری : شامل چهار بخش است

یادآوری معنایی تعمیم:ذکر یک نوع تعمیم جدید از جانب فراگیر

یادآوری لفظی تعمیم:ذکر یک نوع از تعمیم آموخته شده

یادآوری معنایی مثال:ذکر یک مثال جدید،غیر از مثال های گفته شده

یادآوری لفظی مثال: ذکر یک مثال از گذشته

 ارائه: که یا به صورت تعمیم بیان می شود یا به صورت ذکر نمونه.

تعمیم بیانی یعنی توضیح یک تعمیم در آغاز درس.

تعمیم سوالی یعنی سوالی در مورد یک نمونه از تعمیم در آغاز درس.

نمونه ی بیانی یعتی توضیح یک نمونه در آغاز درس.

نمونه ی سوالی یعنی شروع کلاس با ذکر یک مثال.

مریل به این چهار تعریف انواع ارائه ی اولیه می گوید.

مریل به منظور تکمیل دستورات آموزشی و طراحی خودانواع ثانویه ی ارائه را برای جلب علاقه و توجه فراگیران بیان می کند. مریل این دستورات را در شش دسته با عنوان شرح و بسط آموزشی بیان می کند.

الف ) شرح و بسط زمینه ای: توضیح سوابق تاریخی موضوع آموزش(اولین تحقیقات،محل اولین تحقیقات،علت اهمیت موضوع)

ب(شرح و بسط پیش نیاز: تمام اطلاعات لازم برای یادگیری موضوع آموزش را گویند.

ج(شرح و بسط حافظه ای: گاهی آموزش حاوی روش هایی است که فراگیر را در یادآوری محتویات آموزش یاری می دهد.مثل خلاصه نویسی برای حفظ بهتر مطالب.

د(شرح و بسط کمکی: چنانچه در آموزش از ابزار،رنگ،حروف درشت،یا هر شیوه ی دیگری به منظور جلب توجه فراگیر به نکات خاص از محتوای آموزشی استفاده شود،را شرح و بسط کمکی گویند.

ه(شرح و بسط شکل ارائه: منظور استفاده از تصاویر،نمودار،فرمول یاهر وسیله ی دیگر در آموزش است.

و(شرح و بسط باز خورد: هر گونه توضیح معلم در قبال پاسخ فراگیر به منظور گسترش مفاهیم آموزش را گویند که از مهمترین نوع شرح و بسط است.

تمرین: که یا به صورت حل تمرین های گذشته است و یا حل تمرینات جدید.ارزشیابی:که در قسمت پاسخ به سوال سه آمده است.

طرح درس و طراحی آموزشی ریاضی , علوم و فارسی به روش مریل

 

30 May 2022